دکتر حمید وحیدی

متخصص پوست و مو


مطالب و مقالات

تماس با ما

کاشت موی طبیعی

مو یکی از اجزاء مهم بدن است ، که در زیبایی و جوانی و بیان شخصیت ومعرفی هویت فردی نقش بسیارمهمی را ایفا می کند.درپوست سرانسان حدوداً50هزارگرافت مووجوددارد.هرگرافت به یک فولیکول یاپیاز موگفته می شودکه ازآن حدوداً2تا3تارمورشدپیدامی کند.درسال 1959دکتراورنتریخ برای اولین بارتکنیک پیوندموی طبیعی رادرجهت درمان طاسی شرح داد.این تکنیک ونتایج درمانی آن درسالهای اخیردچارپیشرفتهای شگرفی گردیده است.

وحوزه پیوندموی طبیعی به یک تخصص جالب درحوزه پزشکی تبدیل شده است.درافرادی که دچارریزش موی ارثی هستند،معمولاًموهادردهه سوم عمرشروع به ریزش ازناحیه پیشانی کرده،وبه تدریج این ناحیه به سمت عقب رفته وبه صورت کم مویاطاس درمی آیدواین الگوشایعترین شکل ریزش موی ارثی می باشد.ولی ممکن است این روندریزش موبه صورت الگوهای دیگری نیزبروزنماید.

درچنین افراد ی ریزش موی محدودبه قسمت جلوووسط سرمی باشدوقسمت پشت سرازچنین ریزشی درامان می باشد.که علت این مسئله عدم وجودگیرنده های هورمون مردانه دراین ناحیه است.که مستقیماًدرارتباط باایجادریزش مودرافرادی که ازنظرژنتیکی مستعدریزش موهستندمی باشد.الگوی ریزش مودرخانمهاباآقایان تفاوت دارد،ومعمولاًریزش ازقسمت بالای سرشروع می شود،وممکن است به سمت عقب یاپشت سرپیشرفت کند.بنابراین موهای پشت سربه ندرت حتی درافرادی که دارای ریزش موی ژنتیکی می باشندمی ریزنددرعمل پیوندمو،ازاین ویژگی جهت انجام کاشت موبرای منتقل کردن فولیکولهای موازقسمت پشت سربه جلوی سر،که درآم منطقه موهای سردچارریزش شده انداستفاده می شود.وچون موهای پشت سرقابلیت ریزش ندارندبنابراین موهای این منطقه تاآخرعمردراین محل باقی می مانند.

حال این سئوال پیش به می آید که آیا با منتقل کردن مو از ناحیه پشت سر به قسمت جلو و وسط سر این ناحیه دچار کمپشتی نمیشود ؟
در پاسخ باید گفت چشم انسان به طور طبیعی قادر به تشخیص تراکم 100٪ مو از تراکم 50٪ مو در این ناحیه نمیباشد. به این معنی که با برداشت 50٪ از مو های پشت سر به طور پراکنده ،از نظر ظاهری و تراکم مو تغییری در این ناحیه ایجاد نمیشود. بنابراین ما میتوانیم حدود 1000 گرافت معال تقریبا 25000 تار مو را از این ناحیه در صورت وجود موی کافی برداشت کنیم. بدون اینکه در ظاهر این قسمت از نظر تراکم مو خللی وارد شود. طبیعی ترین نتیجه کاشت مو با تکنیک میکرو گرافت بدست می آید. یعنی کاشتن واحدهای فولیکولی کوچک (پیاز مو) در ناحیه وسط و جلوی سر .

ذکر این نکته مهم است که تراکم طبیعی موهای سر در حدود 100 گرافت ( پیاز مو ) در هر سانتیمتر مربع از پوست سر میباشد. که در جلسه اول کاشت میتوان در هر سانتیمتر از سر 20 تا 30 گرافت کاشت و در جلسات بعدی میتوان این تراکم را به 50 گرافت در سانتیمتر مربع رساند. با این حال هیچگاه نمیتوان تراکمی کاملا شبیه موهای طبیعی را ایجاد کرد و اصولا نیازی به این کار نمیباشد، و تراکم 30٪ موهای طبیعی یک تراکم استاندارد و منطقی برای کاشت مو در جلسه اول میباشد. که نمای قابل قبولی را ایجاد میکند. نتیجه حاصل از کاشت مو به تراکم ناحیه دهنده پشت سر و وسعت منطقه طاس وابسته است. هر چه تراکم موها در ناحیه پشت سر بیشتر و منطقه طاسی محدودتر باشد نتیجه بهتری بدست می آید. بهتر است برای حصول نتیجه بهتر و حداکثر تراکم کاشت مو را در چند جلسه و به فواصل حداقل 6 ماهه انجام داد.

روشهای انجام کاشت موی طبیعی :
کاشت موی طبیعی به 2روش صورت می گیرد:روش جراحی یا(FUT)وروش غیرجراحی یا(FIT)روش کاشت مودرهردوروش یکسان است .ولی روش برداشت موارپشت سرمتفاوت می باشد.

روش جراحی یا ( FUT ) :
بوسیله بی حسی موضعی یک نوارپوستی باریک ازپشت سربرداشته می شود،سپس این نواربه قطعات بسیارکوچکترکه شامل یک فولیکول (پیاز)مومی باشدتقسیم می شود.ازهرنواربطورتخمینی می توان 2000تا2500گرافت موبرای کاشت درجلوی سربدست آورد.لبه های محل برداشت درپشت سربابخیه های ظریف دوخته می شود.جوشگاه ناحیه برش بصورت یک خط ظریف زیرخواب موهامخفی می شود.درمرحله بعدی پس ازبی حسی کامل منطقه گیرنده مویاطاس ،وباایجادشکافهای متعددبسیارظریف گرافتهای مودرآنجاکاشته می شوند.زاویه وجهت این شکافهابسیارمهم می باشد،چون زاویه وجهتی که درزمان ایجادشکاف بوجودمی آید.

زاویه رشدموراتعیین می کند.هرگرافت مودریک شکاف قرارداده می شود.روش غیرجراحی یا(FITدرااین روش بجای برداشت نوارپوستی ازپشت سر با استفاده از ابزاری بسیار ظریف پیاز مو از عمق پوست برداشته شده و در قسمت جلوی سر با همان روش قبلی که ذکر شد کاشته میشود. در این روش حتما باید موهای سر تراشیده شود. ولی در روش جراحی معمولا نیازی به اینکار نیست. در این روش خط اسکار ( جوشگاه ) در پشت سر بوجود نمی آید. مدت زمان روش غیر جراحی(FIT از روش جراحی (FUT) طولانی تر است . مدت زمان برداشت و کاشت 2500 گرافت در روش غیر جراحی حداقل 8 ساعت میباشد، که در روش این زمان حدود 3 ساعت میباشد. در روش غیر جراحی میتوان از موهای سینه و پشت بدن هم استفاده کرد ولی در روش جراحی این کار امکان پذیر نیست . برای بدست آوردن بیشترین تعداد گرافت مو بهتر است از هر دو روش جراحی و غیر جراحی به طور ترکیبی در یک زمان یا با فواصل زمانی معین استفاده کرد.

در هر جلسه کاشت موی طبیعی بسته به روش انجام شده قادر به کاشت حداکثر تعداد2000 تا 2500 گرافت میباشیم . در صورتی که از هر دو روش جراحی و غیر جراحی بهره ببریم ، این تعداد به 5000 تا 5500 گرافت معادل 10000 تا 15000 تار مو می رسد.کاشت موی طبیعی در خانمها نیز امکان پذیر است. و در صورتی که ناحیه پشت سر آنها دچار طاسی نشده باشد و تراکم مناسبی از مو در این ناحیه وجود داشته باشد کاندیدای مناسبی برای این کار هستند.بعد از انجام عمل دلمه هایی در اطراف گرافت تشکیل میشود. که با شستشوی مناسب و مرطوب نگهداشتن پوست سر دلمه ها حدودا یک تا دو هفته بعد از عمل می ریزند.

بعد از انجام کاشت مو پانسمان مختصری صورت میگیرد و بهتر است برای تعویض پانسمان روز بعد به کلینیک مراجعه شود. انجام پانسمان ، بیشتر برای جلوگیری از آلودگی محیطی و حفظ ظاهر مناسب از نظر اجتماعی می باشد. معمولا ساقه گرافت بعد از سه تا چهار هفته می ریزند. که البته فولیکول یا پیاز مو سالم در زیر پوست باقی میماند . و بعد از 6 تا 8 ماه رویش مو آغاز میشود. این حالت شایع ترین اتفاقی است که برای گرافتها می افتد. روندکامل شدن کاشت موبین 8تا15ماه طول می کشد.وبعدازاین مدت یاحتی کمترمیتوان برای انجام کاشت مجددموبدست آوردن تراکم بیشترونتیجه بهترتصمیم گیری کرد.لازم به ذکراست که نتیجه عمل درهرفرد،منحصربه همان شخص بوده وبیمارنبایدنتیجه کاشت موی خودرابادیگران مقایسه نماید.انجام عمل کاشت موی طبیعی مانندهرعمل دیگری ممکن است دربردارنده عوارضی هرچندنادر،محدودوبی اهمیت باشد.امابطورکلی عمل کاشت مونسبت به سایرعمل های زیبایی ازعوارض جانبی بسیاراندکی برخورداراست.

عوارض کاشت موی طبیعی :
دراکثرمواردکاشت موی طبیعی فاقدهرگونه عوارض وخطرات احتمالی می باشد،بهرحال عوارض وخطرات محدودی ممکن است بطوراتفاقی پیش بیایدکه عبارتنداز :
1- ورم پیشانی :
معمولاًتورم خفیفی درپیشانی درازمواردکاشت مواتفاق می افتد.که معمولاًدرروزسوم بعدازعمل ایجادمی شودو3تا4روزبطول می انجامد.رعایت حالت نیمه نشسته درحین خواب وکمپرس گرم به رفع این مشکل کمک می کند.
2- خونریزی بعدازعمل : معمولاًخفیف است ودرکمترازنیم درصدمواردرخ می دهد.کمپرس سرد،پانسمان فشاری ورعایت حالت نیمه نشسته برای رفع آن مفیداست.
3- ریزش مختصرموهای اطراف محل کاشت یابرداشت : وقتی موهای اطراف منطقه کاشته شده ضخیم باشند،انجام عمل کاشت موممکن است باعث شوک مختصری به موهای اطراف منطقه کاشت شود.وباعث ریزش آنهابه مدت چندماه گردد.که مهم نمی باشدوبه زودی این موهارشدکرده ومشکل برطرف می شود.
4- بی حسی موقت بخشی ازسر : بی حسی ومورمورشدن،خفیف درمنطقه دهنده موکه زودگذربوده وخودبخودبعدازچندماه برطرف می شود.وبندرت ماندگارمی شود.
5- حساسیت به داروهای مصرفی : که بسیارنادراست.
6- دردمنطقه دهنده یاگیرنده : که خفیف بوده وبامصرف مسکن برطرف می شود.
7- خارش : شایع است که بامصرف داروهای موضعی برطرف می شود.
8- جوش چرکی : تعدادکمی جوش چرکی معمولاً ایجادمی شودواهمیت خاصی ندارد.
9- تاخیردررشدموهایارشدناهماهنگ ونامنظم : که موقتی بوده وبرطرف می شود.
10- اسکاریاجوشگاه : درافرادی که کاشت موی طبیعی باروش جراحی انجام می دهند،بیشترایجادمی شود.ومعمولاًبصورت یک خط نازک وظریف لابلای موهاپنهان می شود.
11-عوارض متفرقه دیگر،که معمولاًجدی نبوده واهمیتی ندارند.
لازم به تذکراست که درموردکاشت ابرو،باتوجه به اینکه موهاازپشت سربرداشت می شود،وموهای سرباموهای ابروازنظرشکل،جنس،جهت وزاویه موتفاوت می کند،ممکن است نتیجه عمل کاملاًشبیه موهای طبیعی ابرونباشد.بطورکلی کاربردزیبایی درعمل کاشت ابروازمصداق کمتری برخوردارمی باشد.

مراقبتهای قبل ازعمل کاشت مو :
1-شب یاقبل ازعمل باآب ولرم دوش بگیریدوسروبدن خودشستشونمایید.
2-حتماًقبل ازعمل تغذیه مناسب،سبک ومکفی داشته باشید.
3-ازکشیدن سیگاربک هفته قبل و48ساعت بعدازعمل پرهیزنمایید.
4-ازپوشیدن لباسهای تنگ وبدون دگمه پرهیزنمایید.ودرصورت امکان کلاه گشادبه همراه داشته باشید.
5-بهتراست هنگام خاتمه عمل فردی ازخانواده،اقوام یاآشنایان شماراتامحل سکونت همراهی نمایند.
6-استفاده ازداروهای مثل آسپیرین،ماینوکسیدیل،ویتامینE
پروپرانولول وداروهای روانگردان ومضعف سیستم اعصاب ممنوع می باشدودرصورت مصرف حتماًبه اطلاع پزشک وهمکاران رسانده شود.


آدرس مطب : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین بیستون و چهلستون ، مجتمع پزشکی شقایق
تلفن : 88724048 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیمطالب و مقالاتسوالات پزشکیسایتهای دیگرپیامهای کاربرانبیوگرافی